Sous la direction de Philippe Banaï , 5°dan, directeur technique du Shishinkan (Shibu du Sugino Dojo à Kawasaki).